Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Sobolewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppsobolew.pl.

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 20.04.2021r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.01.2024r. godz. 13:36

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa placówki jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poniżej punkty zgodne:

 • Publikacje w formie plików jpg i pdf nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie.
 • Serwis zawiera dokumenty jpg i pdf, powstałe na podstawie dokumentów Word do odczytu bezpośrednio na stronie lub do pobrania na własne urządzenie.
 • Niektóre pliki na stronie (skany dostępne w formacie jpg, pdf lub inne dokumenty w formacie doc), ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z zewnętrznych serwerów, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, przeprowadzane są prace techniczne na serwerze strony internetowej.
 • Mimo starań Administratorów strony internetowej, nie wszystkie obrazki posiadają alternatywny podpis „alt”.
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
 • Zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– wersję kontrastową,
– możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
– dostosowanie do urządzeń mobilnych,
– wersja „czarno-biała”,
– oznaczenie aktywnych hiperłączy.

Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.04.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Sobolewie, e-mail: ppsobolew@wp.pl, tel. 502 760 855. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Sobolewie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 42
08-460 Sobolew

 1. Wejście na teren przedszkola, następuje bezpośrednio z ulicy Kardynała Wyszyńskiego, otwartą bramą bądź furtką – jest to wejście główne lub bezpośrednio z ulicy Spokojnej – furtką.
 2. Wejście główne nie posiada ograniczeń architektonicznych, teren przedszkola do drzwi budynku wyłożony jest kostką brukową, od bramy i furtki następuje łagodne obniżenie terenu.
 3. Parking na terenie przedszkola, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, teren jest lekko pochyły. Możliwość zaparkowania na płaskim terenie.
 4. Do budynku można się dostać dzięki łagodnemu podjazdowi z barierkami z obydwu stron, szerokie drzwi z lekkim progiem. Korytarze, wejście do łazienki, sal, gabinetu dyrektora również szerokie bez progów, wszystko znajduje się na parterze.
 5. 1 łazienka w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  -Brak ograniczeń.
 7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
  -Brak takiej możliwości.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012r. nr 0, poz. 526 Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848.

Ułatwienia Dostępności